Organisation

Uppgift

Distriktets främsta uppgift är att vara ett serviceorgan för anslutna klubbar.

SBK Hallands organisation

Distriktets nuvarande organisation fastställdes att gälla från 2014-01-01.

Årsmöte
Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ.

Valberedning
Valberedningen har till uppgift att följa distriktstyrelsens arbete och inför varje årsmöte
förbereda valet av distriktstyrelse.

Distriktstyrelse
Distriktets styrelse har det yttersta ansvaret för SBK Hallands verksamhet och ekonomiska förvaltning. Distriktsstyrelsen arbetar målstyrt och har för att fullgöra sina arbetsuppgifter ett antal kommittéer och arbetsgrupper till sin hjälp. Respektive kommitté kan vid behov utse arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av kommittéen och har då ansvar för delar av kommittéens verksamhetsområden.

VU
Verkställande utskott kan vid behov utses för att förbereda och/eller ges delegation för att besluta i viss fråga. VUs ledamöter utses av distriktstyrelsen i varje enskilt fall med hänsyn taget till ärendets art.

Läs mer i styrelsens arbetsordning

Kommittéer och arbetsgrupper

Kommittéer
Distriktets kommittéer och arbetsgrupper utses av distriktstyrelsen.
Kommittéerna representeras av blå rutor ovan medan arbetsgrupper visas i gröna eller gula rutor.

Bilden ovan är ett teoretisk organisations-schema, där vi har haft svårigheter att bemanna vissa arbetsgrupper.

Läs mer i varje kommittées arbetsordning